Author Archive

Bogdan de Barbaro

Bogdan de Barbaro – prof. dr hab., psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Zainteresowania zawodowe: kulturowy kontekst psychiatrii, postpsychiatria, konstrukcjonizm  społeczny.

Jakub Bobrzyński

Jakub Bobrzyński – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, pracownik Zakładu Terapii Rodzin UJ, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, naukowo zajmuje się obszarem styku psychiatrii i psychoterapii oraz zjawisk kultury i polityki.

Katarzyna Gdowska

Katarzyna Gdowska – mgr. psycholog, psychoterapeutka, terapeutka rodzin          i par, pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin UJ, współzałożycielka Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”

 

Maria Beisert

Maria Beisert – prof. dr hab., psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu                                  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej        i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy. Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii […]

Mirosław Kofta

Mirosław Kofta – prof. dr hab., obszar zainteresowań naukowych obejmuje psychologię społeczną i psychologię osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: konsekwencje utraty kontroli nad biegiem zdarzeń (zjawisko wyuczonej bezradności), rola zagrożenia psychologicznego w uprzedzeniach; uwarunkowania myślenia stereotypowego; rola teorii spiskowych w myśleniu społecznym, kolektywne poczucie winy, procesy dehumanizowania „obcych”. Z wskazanego zakresu opublikował ponad […]

Irena Namysłowska

Irena Namysłowska – prof. dr hab., psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka podręcznika Terapia Rodzin  i redaktor podręcznika Psychiatria Dzieci i Młodzieży

Bogusław Pawłowski

Bogusław Pawłowski – prof. dr hab., od 2010 r. kieruje Katedrą Biologii Człowieka UWr. Autor ponad 50 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych  i kilkunastu rozdziałów w książkach. Pod jego redakcją ukazała się monografia pt. „Biologia atrakcyjności człowieka”. W 2016 roku ukazała się też popularno-naukowa książka pt. „Nagi umysł”, w której prof. Pawłowski opowiada o ludzkiej […]

Krystyna Skarżyńska

Krystyna Skarżyńska – prof. dr hab., psycholog społeczny, autorka licznych prac na temat postaw społecznych, relacji międzyludzkich, zaufania. Ostatnio prowadzi badania nad akceptacją agresji w życiu społecznym i w polityce. Autorka kilkunastu książek, m. i.: „Spostrzeganie ludzi”, „Psychospołeczne aspekty zachowań alokacyjnych”, „Konformizm i samokierowanie. Struktura                   i funkcje”, „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej”, „Między ludźmi… […]

Andrzej Leder

Andrzej Leder, doktor hab., profesor  w Instytucie Filozofii   i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych […]